Algemene Leverings-Verkoops-en Betalingsvoorwaarden van de V.O.F. Aannemingsbedrijf B.O.V. gevestigd te Winkel

Art.1 TOEPASSELIJKHEID.

Onderstaande voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle door ons gedane aanbiedingen en /of door ons met een opdrachtgever gesloten overeenkomsten van aanneming.

Art. 2 OFFERTES.

Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, totdat de opdracht door ons is aanvaard. Alle aanbiedingen zullen zo uitvoerigmogelijk worden beschreven en waarnodig zijn voorzien van bijbehorende tekeningen. Bij samengestelde opdrachten zal voor ons geen verplichting bestaan tot oplevering van een gedeelte van de opdracht, tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel overeengekomen prijs.

Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en /of uit te voeren werk, modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overlegd, zijn wij niet gebonden aan de voor het gehele object opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid en /of materialen zou vergen dan het getoonde gedeelte.

In een gedane aanbieding kan worden overeengekomen dat wij ons aanbod gedurende een vastgestelde periode gestand doen.

Indien een eventuele opdrachtgever binnen de gestelde termijn niet tekenen heeft gegeven het gedane aanbod te accepteren, is hij gehouden de gedane aanbieding met de daarbij behorende bescheiden franco aan ons te retourneren.

Art. 3 PRIJZEN.

De in een aanbiedingopgegeven prijzen zullen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostenbepalende factoren. Wij zullen, met uitsluiting van art. 1646 BW gerechtigd zijn gedurende het tijdstip gelegen tussen de datering van de aanbieding en de uiteindelijke oplevering,kostenstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, lonen, sociale lasten e.d. aan de opdrachtgever door te berekenen. Op verzoek van de opdrachtgever zullen wij evenwel gehouden zijn de oorzaak van de prijsverhoging aan te tonen.

Alle werkzaamheden welke tijdens de uitvoering van de opdracht aan ons worden opgedragen door of namens de opdrachtgever vallen buiten de oorspronkelijke opdracht, zullen worden aangemerkt als meerwerk. Hieronder zullen ook worden begrepen extra werkzaamheden welke worden veroorzaakt door wijzigingen inwettelijke voorschriften betrekking hebbende op het te leveren object.

Art. 4 OPLEVERINGSTERMIJN.

Alvorens de termijn waarbinnen het opgedragen werk tot stand dient te worden gebracht aanvangt, dienen wij van of namens de opdrachtgever te hebben ontvangen.

a) alle nootzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en alle overige bijkomstige omstandigheden.

b) alle nodige vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en vrijwaringen voor leveranties van derden.

c) tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, dient de bouwplaats met bereikbaarheid, nutsvoorzieningen e.d. naar ons oordeel in zodanige staat gebracht te zijn, dat met het werk kan worden begonnen.

De kosten van hetbouwrijpmaken van de bouwplaats komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever.

Wij zullen gerechtigd zijn de opleverings termijn te verlengen indien termijnbetaling werd overeengekomen en een opdrachtgever in gebreke blijft enigeovereengekomen termijn, op het moment dat een dergelijke termijn opeisbaar is geworden, te voldoen.

Het verlengen van een opleveringstermijn zal echter niet langer mogen zijn, dan de termijnen welke ligt tussen de vervaldatum van de opeisbare termijn en de uiteindelijke voldoening daarvan. Bij uitvoering van werkzaamheden, waarbij uurloonbasis is overeengekomen, zal de termijn waarbinnen een werk zal worden uitgevoerd slechts bij benadering worden genoemd. Wij zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schades voortvloeiende uit overschrijding van een overeengekomen opleveringstermijn genoemd in een overeenkomst op uurloonbasis.

Art. 5 OVERMACHT.

Ingeval van verhindering het werk uit te voeren, zowel geheel als gedeeltelijk, door overmacht -waaronder te verstaan valt elke van de wil en /of controle van de ons onafhankelijke omstandigheid al of niet voorzienbaar-zijn wij gerechtigd de uitvoering op te schorten, danwel de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. In de voorkomende gevallen is de opdrachtgever echter wel verplicht het op een dergelijk tijdstip reeds uitgevoerde werk te betalen en zal, indien opschorting of ontbinding plaatsvindt op bovengenoemde gronden, geen recht op schadevergoeding kunnen doen gelden.

Art. 6 UITVOERING.

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot de door ons aangenomen werk(en) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door ons aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

De opdrachtgever dient op zijn kosten, voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald en zo de vlotte uitvoering van het werk naar ons oordeel dit vergt, te zorgen voor voldoende gelegenheid van aanvoer, opslag en /of afvoer van materialen, werktuigen en /of grondstoffen.Uitvoering, volgorde en regeling van het werk geschied uitsluitend door ons, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien een opdrachtgever bijde overeenkomst heeft bepaald, zich de levering van bepaalde materialen voor te behouden en /of de uitvoering van enig onderdeel van het werk of daarmee samenhangende werkzaamheden, niet door ons te laten geschieden, is hij jegens ons aansprakelijk voor alle schades ontstaan uit niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering daarvan en /of verstoring van de voortgang van de door ons uit te voeren werkzaamheden. Wij zijn gehouden het werk geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering mocht blijken dat enig uit te voeren onderdeel van het werk, door een niet aan ons te wijten oorzaak, slechts in gewijzigde vorm kan worden uitgevoerd, zijn wij gehouden dit ten spoedigste aan de opdrachtgever te melden, waarna in onderling overleg de werkzaamheden in gewijzigde vorm kunnen worden uitgevoerd.

Art. 7 RETENTIERECHT.

Indien de opdrachtgever in gebreke mocht blijven op enig tijdstip aan zijn verplichting te voldoen, dan zijn wij gerechtigd op goederen en /of materialen die wij op dat tijdstip onder ons hebben het recht van retentie toe te passen, tenzij de opdrachtgever ter voldoening aan zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Art. 8 MATERIALEN, GRONDSTOFFEN E.D.

Alle materialen, grondstoffen en andere artikelen welke benodigd zijn voor de uitvoering van een aangenomen werk, zullen worden geleverd conform de in de aanbieding genoemde kwaliteiten. Hierbij zal rekening dienen te worden gehouden dat geringe afwijking in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van de gebruikte materialen geen reden tot afkeuring zal geven.

Ook ondergeschikte veranderingen bijv. kleine modelveranderingen in de aan de door derden geleverde materialen of artikelen, zullen geen reden tot afkeuring geven. Indien een opdrachtgever dat wenst, kan hij voor eigen rekening de gebruikte of nog te gebruiken materialen, grondstoffen e.d. door een onpartijdige derde laten onderzoeken. Slechts indien uit een degelijke keuring mocht blijken dat de gekeurde materialen niet voldoen aan de in de offerte genoemde kwaliteiten en de geconstateerde afwijking dermate groot te noemen valt dat daar een nadelige invloed van uit zal gaan op het te leveren werk, komen deze keuringskosten voor rekening van ons, al moet hierbij worden aangetekend dat deze bepaling niet geld voor grondstoffen, materialen en /of andere artikelen welke in opdracht door de opdrachtgever door derden worden geleverd.

Art. 9 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID.

De opdrachtgever draagt het risico van verlies, tenietgaan en /of beschadiging aan de voor de uitvoering van het werk benodigde materialen vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd en gedurende de tijd dat zij aldaar buiten de normale werktijden niet onder ons direct toezicht blijven. De opdrachtgever is tevens verplicht het gebouwde of te bouwen object tegen materiele schade te laten verzekeren. Schades welke ontstaan uit door ons gemaakte foutieve berekeningen en /of foute constructies die door derden in onze opdracht zijn gemaakt, alsmede schade door fouten, nalatigheid etc. door onszelf of door werknemers gemaakt of veroorzaakt, komen geheel voor onze rekening.

De maximale schade waarvoor wij aansprakelijk gesteld kunnen worden zal het bedrag van de totale aanneemsom nooit te boven kunnen gaan. Wij zullen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor immaterele schade, bedrijfs -en /of stagnatieschade.

Art. 10 OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN.

De oplevering zal geacht worden te zijn geschied op het moment dat wij aan de opdrachtgever te kennen geven dat het uitgevoerde werk te zijner beschikking staat of op dat moment dat de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.

Wij zullen zijn gehouden, binnen een periode zoals deze in de offerte is overeengekomen, alle in die periode aan de dag getreden gebreken aan het door ons uitgevoerde werk, voor zover deze ons schriftelijk ter kennis zijn gebracht, te herstellen, zulks met uitzondering van de in art. 8 genoemde kleine afwijkingen en eventuele fouten of gebreken welke worden veroorzaakt door werkwijze, constructie en /of materiaalgebruik uitdrukkelijk door de opdrachtgever voorgeschreven. Ook fouten welke veroorzaakt worden door van buiten komende invloeden, zullen buiten de verantwoordelijkheid van ons vallen.

Art. 11 BETALING.

Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn. Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen, zullen wij na oplevering een eindafrekening opmaken, zijnde het saldo van de totale aanneemsom, verminderd met de reeds in rekening gebrachte en betaalde termijnen, verhoogd c.q. verlaagd met meer /minderwerknota.

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen, zal de opdrachtgever in gebreke zijn, zonder dat hiervoor apart een ingebrekestelling zal zijn vereist.

Wij zijn gerechtigd om over het op dat moment openstaande bedrag een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in art. 1268 BW, verhoogd met een boete-rente van 1% per maand tot aan de volledige voldoening. Voorts zal de nalatige opdrachtgever verplicht zijn de op de invordering vallende buitenrechtelijke incassokosten van 15%met een minimum van f 100,–aan ons te vergoeden.

Het bovenstaande is ook van toepassing indien een opdrachtgever nalatig blijft enige overeengekomen termijnbetaling te verrichten.

Wij zijn gerechtigd om na het verstrijken van een periode van 2 weken waarop een betalingstermijn had moeten plaatsvinden, het op dat tijdstip nog uit te voeren werk op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De opdrachtgever zal geen aanspraken kunnen maken op schadevergoeding, indien de opleveringstermijn door een voorgenoemde handelswijze van de opdrachtgever wordt overschreden.

Indien wij dit nodig achten, kunnen wij alvorens met een opgedragen werk aan te vangen, zekerheidsstelling van de opdrachtgever verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de gesloten overeenkomst aan ons verschuldigd zal zijn.

Indien een gevraagde zekerheidsstelling niet kan worden gegeven, staat het ons vrij om de aanvang van het werk op te schorten danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Art. 12 ANNULERING.

Indien een opdrachtgever om welke reden ook, met uitzondering van het door ons ingebreke blijven om aan enige verplichting te voldoen, een eenmaal verstrekte opdracht annuleert, hebben wij, naast de ons eventueel verschuldigde vervallen termijn(en), tevens recht op volledige schadevergoeding en een vergoeding wegens winstderving vastgesteld op tenminste 10% van de overeengekomen aanneemsom.

Indien wij ingebreke blijven, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons, in die ingebrekestelling, een redelijke termijn te gunnen waarbinnen wij alsnog aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Indien na een dergelijke ingebrekestelling en binnen de daarin gestelde termijn wij niet aan onze verplichtingen voldoen, zal de opdrachtgever gerechtigd zijn om op onze kosten het werk zelf, of door derden te laten voltooien.

Art. 13 GESCHILLEN.

Alle uit een gesloten overeenkomst voortvloeiende geschillen, zullen voor de bevoegde Rechter te Alkmaar worden behandeld.

Art. 14 WIJZEGING RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Deze voorwaarden zullen van kracht blijven, indien degene die ze hanteert in de toekomst een andere rechtspersoonlijkheid zal aannemen.